آرکی تایپ آرس

25,000
عنوان مدت صوت فیلم اسلاید فایل فشرده
اسطوره شناسی آرس 17 دقیقه
ویژگی های آرس 24 دقیقه
کودکی آرس 10 دقیقه
نوجوانی آرس 8 دقیقه
مهارت های شغلی آرس 9 دقیقه
ارتباط آرسی ها با مردان 5 دقیقه
ازدواج و روابط عاطفی آرس 12 دقیقه
ارتباط آرسی ها با فرزندان 4 دقیقه
میان سالی و کهن سالی آرسی ها 5 دقیقه
آسیب شناسی آرس 6 دقیقه
کلیه فایل های آرس 98 دقیقه