آرکی تایپ هرمس

25,000
عنوان مدت صوت فیلم اسلاید فایل فشرده
اسطوره شناسی هرمس 23 دقیقه
ویژگی های هرمس 11 دقیقه
کودکی هرمس 11 دقیقه
نوجوانی هرمس 8 دقیقه
مهارت های شغلی هرمس 13 دقیقه
ارتباط هرمسی ها با مردان 6 دقیقه
ازدواج و روابط عاطفی هرمس 16 دقیقه
ارتباط هرمسی ها با فرزندان 6 دقیقه
آسیب شناسی و کهن سالی هرمس 7 دقیقه
کلیه فایل های هرمس 100 دقیقه