آرکی تایپ هادس

25,000
عنوان مدت صوت فیلم اسلاید فایل فشرده
اسطوره شناسی هادس 15 دقیقه
ویژگی های هادس 11 دقیقه
کودکی هادس 9 دقیقه
نوجوانی هادس 4 دقیقه
مهارت های شغلی هادس 5 دقیقه
ارتباط هادسی ها با مردان 3 دقیقه
ازدواج و روابط عاطفی هادس 7 دقیقه
ارتباط هادسی ها با فرزندان 4 دقیقه
آسیب شناسی هادس 3 دقیقه
کلیه فایل های هادس 61 دقیقه