آرکی تایپ پوزیدون

25,000
عنوان مدت صوت فیلم اسلاید فایل فشرده
اسطوره شناسی پوزیدون 15 دقیقه
ویژگی های پوزیدون 9 دقیقه
کودکی پوزیدون 10 دقیقه
نوجوانی پوزیدون 7 دقیقه
مهارت های شغلی پوزیدون 7 دقیقه
ارتباط زئوسی ها با مردان 5 دقیقه
ازدواج و روابط عاطفی پوزیدون 15 دقیقه
ارتباط پوزیدونی ها با فرزندان 4 دقیقه
میان سالی و کهن سالی پوزیدون 6 دقیقه
آسیب شناسی پوزیدون 7 دقیقه
کلیه فایل های پوزیدون 85 دقیقه