آرکی تایپ زئوس

25,000
عنوان مدت صوت فیلم اسلاید فایل فشرده
اسطوره شناسی زئوس 20 دقیقه
ویژگی های زئوس 18 دقیقه
کودکی زئوس 11 دقیقه
رفتار صحیح والدین یک زئوسی 13 دقیقه
نوجوانی زئوس 17 دقیقه
مهارت های شغلی زئوس 15 دقیقه
ارتباط زئوسی ها با زنان 10 دقیقه
ازدواج و روابط عاطفی زئوس 17 دقیقه
ارتباط زئوسی ها با مردان 10 دقیقه
ارتباط زئوسی ها با فرزندان 13 دقیقه
میان سالی و کهن سالی زئوس 8 دقیقه
آسیب شناسی زئوس 18 دقیقه
کلیه فایل های زئوس 172 دقیقه