آرکی تایپ آفرودیت

25,000
عنوان مدت صوت فیلم اسلاید فایل فشرده
اسطوره شناسی آفرودیت 16 دقیقه
ویژگی های آفرودیت 16 دقیقه
کودکی آفرودیت 12 دقیقه
نوجوانی آفرودیت 7 دقیقه
مهارت های شغلی آفرودیت 4 دقیقه
ارتباط آفرودیتی ها با زنان 7 دقیقه
ازدواج و روابط عاطفی آفرودیت 11 دقیقه
ارتباط آفرودیتی ها با فرزندان 4 دقیقه
میان سالی و آسیب شناسی آفرودیتی ها 8 دقیقه
کلیه فایل های آفرودیت 85 دقیقه