آرکی تایپ پرسفون

25,000
عنوان مدت صوت فیلم اسلاید فایل فشرده
اسطوره شناسی پرسفون 36 دقیقه
ویژگی های پرسفون 24 دقیقه
کودکی پرسفون 17 دقیقه
نوجوانی پرسفون 6 دقیقه
مهارت های شغلی پرسفون 7 دقیقه
ارتباط پرسفونی ها با زنان 5 دقیقه
ازدواج و روابط عاطفی پرسفون 22 دقیقه
ارتباط پرسفونی ها با فرزندان 4 دقیقه
میان سالی و کهن سالی پرسفون 5 دقیقه
آسیب شناسی پرسفون 11 دقیقه
کلیه فایل های پرسفون 136 دقیقه