آرکی تایپ دیمیتر

25,000
عنوان مدت صوت فیلم اسلاید فایل فشرده
اسطوره شناسی دیمیتر 18 دقیقه
ویژگی های دیمیتر 16 دقیقه
کودکی دیمیتر 6 دقیقه
نوجوانی دیمیتر 13 دقیقه
مهارت های شغلی دیمیتر 5 دقیقه
ارتباط دیمیتری ها با زنان 5 دقیقه
ازدواج و روابط عاطفی دیمیتر 10 دقیقه
ارتباط دیمیتری ها با فرزندان 11 دقیقه
میان سالی و آسیب شناسی دیمیتر 6 دقیقه
کلیه فایل های دیمیتر 90 دقیقه