آرکی تایپ هرا

25,000
عنوان مدت صوت فیلم اسلاید فایل فشرده
اسطوره شناسی هرا 18 دقیقه
ویژگی های هرا 18 دقیقه
کودکی هرا 11 دقیقه
مهارت های شغلی هرا 5 دقیقه
ارتباط هرایی ها با زنان 8 دقیقه
ازدواج و روابط عاطفی هرا 20 دقیقه
ارتباط هرایی ها با فرزندان 10 دقیقه
میان سالی و آسیب شناسی هرا 13 دقیقه
کلیه فایل های هرا 102 دقیقه