آرکی تایپ هستیا

25,000
عنوان مدت صوت فیلم اسلاید فایل فشرده
اسطوره شناسی هستیا 13 دقیقه
ویژگی های هستیا 19 دقیقه
کودکی هستیا 10 دقیقه
نوجوانی هستیا 6 دقیقه
مهارت های شغلی هستیا 9 دقیقه
ارتباط هستیایی ها با زنان 4 دقیقه
ازدواج و روابط عاطفی هستیا 15 دقیقه
ارتباط هستیایی ها با فرزندان 8 دقیقه
آسیب شناسی هستیا 14 دقیقه
کلیه فایل های هستیا 99 دقیقه