آرکی تایپ آتنا

25,000
عنوان مدت صوت فیلم اسلاید فایل فشرده
اسطوره شناسی آتنا 17 دقیقه
ویژگی های آتنا 15 دقیقه
کودکی آتنا 7 دقیقه
نوجوانی آتنا 3 دقیقه
مهارت های شغلی آتنا 6 دقیقه
ارتباط آتنایی ها با زنان 6 دقیقه
ازدواج و روابط عاطفی آتنا 19 دقیقه
ارتباط آتنایی ها با فرزندان 7 دقیقه
آسیب شناسی آتنا 14 دقیقه
کلیه فایل های آتنا 88 دقیقه