آرکی تایپ آرتمیس

25,000
عنوان مدت صوت فیلم اسلاید فایل فشرده
اسطوره شناسی آرتمیس 22 دقیقه
ویژگی های آرتمیس 18 دقیقه
کودکی آرتمیس 14 دقیقه
نوجوانی آرتمیس 6 دقیقه
مهارت های شغلی آرتمیس 7 دقیقه
ارتباط آرتمیسی ها با زنان 9 دقیقه
ازدواج و روابط عاطفی آرتمیس 17 دقیقه
ارتباط آرتمیسی ها با فرزندان 5 دقیقه
میان سالی و کهن سالی آرتمیس 8 دقیقه
آسیب شناسی آرتمیس 8 دقیقه
کلیه فایل های آرتمیس 114 دقیقه