آرکی تایپ دیونیزوس

25,000
عنوان مدت صوت فیلم اسلاید فایل فشرده
اسطوره شناسی دیونیزوس 13 دقیقه
ویژگی های دیونیزوس 17 دقیقه
کودکی دیونیزوس 8 دقیقه
نوجوانی دیونیزوس 10 دقیقه
مهارت های شغلی دیونیزوس 10 دقیقه
ارتباط دیونیزوسی ها با مردان 4 دقیقه
ازدواج و روابط عاطفی دیونیزوس 9 دقیقه
ارتباط دیونیزوسی ها با فرزندان 5 دقیقه
میان سالی و کهن سالی دیونیزوسی ها 7 دقیقه
آسیب شناسی دیونیزوس 15 دقیقه
کلیه فایل های دیونیزوس 98 دقیقه